Välkommen till Korda - föreningen för Dynamisk pedagogik

Föreningen som är en ideell förening bildades 20 mars 1993 efter önskemål från många som deltagit i Kordainstitutets kurser med syfte att vara ett forum för att träffa likasinnande, vidareutvecklas och utbyta erfarenheter och att verka för den Dynamiska pedagogiken och dess förhållningssätt.

Föreningen har fungerat så som det var tänkt vid bildandet vilket bland annat visade sig på den stora anslutningen vid 25-årsjubiléet 20-21 oktober 2018. Föreningen har minst två möten per år. Vid dessa möten samlas man runt ett tema som någon i föreningen eller en gästpedagog ansvarar för.