Dynamisk pedagogik

Vad är Dynamisk pedagogik?

Den Dynamiska pedagogiken tog form under 60-talet. Till en början gavs kurser på Kordainstitutet i Stockholm och under de senaste åren vid Stockholms universitet.  Den övergripande målsättningen för Dynamisk pedagogik är att människor ska få ökad tillgång till sina egna resurser och fungera bättre i mellanmänskliga sammanhang. Den Dynamiska pedagogiken bygger på en kunskapssyn som startar i ett lyhört lyssnade till sig själv och andra. Detta för att ge deltagarna beredskap att kunna möta omvärlden och sina medmänniskor med omdöme och känslighet i en ständigt pågående förändrings-, utvecklings- och lärandeprocess. Den Dynamiska pedagogiken främjar ett helhetstänkande där tanke, känsla och handling integreras.
Den tillit som kan skapas genom mellanmänskliga möten är en viktig aspekt i lärande. Ett tillitsfullt klimat har mycket nära samband med upplevelsen av glädje. För ledaren i Dynamisk pedagogik är det därför väsentligt att stödja engagemang och glädjefylld aktivitet i gruppen. Dynamisk pedagogik är en förhållningssätt att få människor att fungera bättre tillsammans med andra. Detta sker främst genom att man försöker ge den enskilde ökad självkännedom, självständighet, större förmåga till informationsinhämtande och ökande möjligheter att hävda sig själv konstruktivt i samarbete med andra.

En korda är den linje som förbinder två punkter på en cirkel utan att gå genom dess mitt, alltså inte genom ledaren. En grupp människor framställs ofta som en cirkel. I Dynamisk pedagogik arbetar vi med individens skapande förmåga, hens relationer till andra människor och med de gruppdynamiska processer som har betydelse för samlivet i en grupp.

Definition av ordet dynamisk: Spänningsfält som uppstår mellan olika tankar och olika känslor inom en individ och mellan olika individer - att synliggöra detta och arbeta med det.