Litteratur och uppsatser om Dynamisk pedagogik

Dynamisk pedagogik av Dan Lipschütz

Dan Lipschütz (1926 - 2002) myntade begreppet Dynamisk pedagogik och formulerade sina tankar i skriftlig form i boken Dynamisk pedagogik Synpunkter på skapande verksamhet samt samspel och samarbete i grupp 1971.

Boken finns i ett efterlängtat nytryck. BESTÄLL HÄR!

Metoden för den Dynamiska pedagogiken har arbetats fram vid Kordainstitutet i Stockholm som var Dan Lipschütz egen verkstad. Pedagogiken kom också att benämnas Kordapedagogik.

Dynamisk pedagogik är en metod som skapar möjlighet för människor att fungera bättre tillsammans med andra. Detta sker främst genom skapande övningar där man ger tillfälle för den enskilde till ökad självkännedom, självständighet, större förmåga till informationsinhämtande och ökade möjligheter att hävda sig själv konstruktivt i samspel med andra.

Dan Lipschütz utvecklade också tillsammans med sina medarbetare speciella ledarutbildningskurser för dem som ville fördjupa sin insikt i att arbeta med Dynamisk pedagogik.

Dynamisk pedagogik riktar sig till alla som är intresserade av mänskligt växande och samspelet mellan människor.

Boken har sedan den skrevs använts som kurslitteratur. I dag används den bland annat vid kursverksamhet på Stockholms Universitet.

Ladda ned ett informationsblad om boken här!

Dynamisk pedagogik: Dess tillkomst och teoribildning tecknad utifrån Dan Lipschutz livsberättelse

Av Eva Borseman

Sammanfattning:

Dynamisk pedagogik är en metod där man utifrån en demokratisk värdegrund arbetar med individers och gruppers kommunikation och kreativa processer för att medverka till ökad självkännedom. Dynamisk pedagogik har funnits på Lärarhögskolan i Stockholm sedan mitten av 1960-talet och till en början som ämnet dramatik i förskollärarutbildningen. Dan Lipschutz är upphovsmannen till metoden

Uppsatsens syfte är att beskriva och tolka vad som ligger bakom den Dynamiska pedagogikens uppkomst och utveckling under perioden 1926 – 2007. Jag anser att 1966 var det mest betydelsefulla året för den dynamiska pedagogikens utveckling. Då benämndes metoden och den fick ett eget utbildningsinstitut, Kordainstitutet.....

Här kan du hämta hela uppsatsen

Tidskriften Dramaforum

Är du intresserad av att köpa tidigare nummer av Dramaforum? Gå in på Anita Grünbaums hemsida www.anitagrunbaum.se och klicka dig till fliken prenumerationer. Där finns alla gamla nummer och Anitas epost så att du kan beställa. I nr 3-4 2013 Att få syn på sig själv medverkar Eva Borseman och flera av deltagarna i DP III våren 13. Om nr 1 2009 Ledarskap som konst – om dynamisk pedagogik kan du läsa här.

Artiklar

Hejdade stressen med konst & drama

Dynamisk pedagogik

C-Uppsatser

Dynamisk pedagogik i relation till lärarutbildningen idag, Elin Berglund

Dynamisk pedagogik och Dramapedagogik, Petronella Borseman & Malin Stinzing

Att använda dynamisk pedagogik för att bearbeta konflikter, Nicklas Lundberg

Dynamisk ledarutveckling, Marie-Christine Rudbäck

Vad ska man med dynamisk pedagogik till? Petra Skogh

Dynamisk pedagogik - ett redskap i rektors händer? Ágnes Végh Blidlöv